InnovA58

 

Inleiding

In 2012, nog maar 4 jaar geleden, werd van de A58 tussen Eindhoven en Oirschot de noordelijke rijbaan van twee naar drie rijstroken verbreed. Deze verbreding werd noodzakelijk geacht om het verkeer komend vanuit Eindhoven richting Tilburg door te laten stromen. Er werd hierbij niet voldoende rekening gehouden met de gecreëerde flessenhals. Drie rijstroken gingen over naar twee rijstroken. Hierdoor ontstond een file in Oirschot die zich achterwaarts uitbreidde tot aan Best. Ook werd er geen rekening mee gehouden dat de zuidzijde van de A58, die nog altijd twee rijstroken heeft uiterst file gevoelig is.

Vele gesprekken van het Bewonersoverleg met RWS (Rijkswaterstaat) en de gemeente om maatregelen te treffen tegen de te verwachten geluidsoverlast mochten niet baten. Door het doelmatigheidsprincipe strikt toe te passen, vond RWS het niet noodzakelijk om de A58 ter hoogte van het Batadorp te voorzien van ‘Fluisterasfalt’ of geluidwerende schermen c.q. geluidswallen. Een dertigtal bewoners in het zuidwestelijk gedeelte van het Batadorp, die geluidsoverlast zouden ondervinden, ook aangegeven door RWS, hebben protest aangetekend tot aan de RVS (Raad van State). Ook dit mocht niet baten. De RVS beoordeelt alleen of de procedure door RWS goed uitgevoerd was en keek niet naar de te hoge geluidsbelasting.

 

Verbreding A58 in 2020

Rijkswaterstaat verbreedt de A58 tussen Eindhoven en Tilburg van 2 naar 3 rijstroken. Eveneens over een lengte van 7 Km tussen St – Annabosch en Galder (A27). De A58 moet een slimmere weg worden, waarbij innovaties een belangrijke rol spelen. Door het verbreden van de A58 moeten o.a. ook knooppunt Batadorp en de aansluiting Best (7) aangepast worden. Zie hieronder de belangrijkste redenen voor deze verbreding.

  • Tussen knooppunt Eindhoven en Tilburg staan regelmatig files. Dit levert grote economische schade op.
  • Door de file is er overlast van sluipverkeer in dorpskernen.
  • De A58 is onderdeel van het verbindingsnetwerk tussen onze 3 belangrijkste economische regio’s: Amsterdam (Airport Schiphol), Rotterdam (Mainport Rijnmond) en Eindhoven (Brainport Zuidoost Brabant).
  • Ook verbindt de A58 5 belangrijke Brabantse steden (Tilburg, Breda, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Helmond) onderling.

Voor meer informatie zie Verbreding A58 tussen Eindhoven en Tilburg en InnovA58

InnovA58

Bij de verbreding van de A58 wil Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruikmaken van innovatie, onder andere op het gebied van voertuigtechniek, duurzaamheid, informatietechnologie, energie en bouw. Zo maakt RWS van de A58 een slimme en duurzame snelweg. Succesvol innoveren doe je samen met anderen. Daarom is het zaak de krachten te bundelen, zowel met kennispartners als met medeoverheden en marktpartijen. InnovA58 focust op een aantal thema’s. Deze sluiten aan bij het landelijke beleid van Rijkswaterstaat én bij het beleid van de regionale overheden. Daarom maakt InnovA58 ook deel uit van het nieuwe samenwerkingsprogramma Bereikbaarheid Zuid-Nederland, bestaande uit de rijksoverheid, de provincies Brabant en Limburg, verschillende gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Doel van dit programma is Zuid-Nederland beter bereikbaar te maken.

 

Plannen

Op dit moment worden hiervoor al plannen gemaakt. Zie hieronder de geplande fasen.

2011 – 2016 Verkenningsfase
2016 Start planstudiefase
2020 Start realisatiefase

 

Zowel de noordelijke rijbaan als ook de zuidelijke rijbaan wordt verbreed van twee naar drie rijstroken. Deze verbreding heeft ook consequenties voor de aansluiting Best (7). Deze zal richting Oirschot opgeschoven worden. Zodoende wordt het op beide rijbanen mogelijk om de noodzakelijke langere weefstroken aan te leggen. Dat houdt in, zoals de concept plannen er nu bij liggen, dat de A58 verbreed wordt richting noorden als ook richting zuiden (verbreding van de brug over het Beatrixkanaal). Ook is er sprake van om de ‘Erica’ tunnel te verbreden en om nu wel ‘Fluisterasfalt’ op het wegdek aan te leggen.

Het Bewonersoverleg is hier zijdelings bij betrokken. Op twee bijeenkomsten hebben wij al aangegeven dat ten gevolge van deze verbreding een hogere geluidsbelasting voor het Batadorp onacceptabel is. Op korte termijn zal RWS de voorontwerpplannen publiceren. Wij gaan er van uit dat er door RWS voor iedereen een inloopavond georganiseerd wordt waar deze plannen gepresenteerd zullen worden.