Plannen

De relatief kleine wijk Batadorp bestaat uit een oud authentiek gedeelte met de ‘oude’ Batawoningen, Batafabriek en tennisvelden en uit een nieuw gedeelte met de ‘nieuwe’ woningen. Het vorige Bestemmingsplan Batadorp, daterend uit 1981, en de eerste herziening van 1997 waren outdated. Na een langdurig proces van bijna vijf jaar heeft Batadorp een nieuw Bestemmingsplan en nieuwe Welstandscriteria die de aanwijzing van het oude gedeelte van het Batadorp als beschermd dorpsgezicht kunnen borgen. Hiermee heeft het Batadorp ook z’n big five. Zie hieronder deze vijf belangrijke documenten.

  1. Ruimtelijke en Cultuurhistorische verkenning Batadorp

Dit document is opgesteld in oktober 2011 en in januari 2012 aan de bewoners gepresenteerd.

Klik hier ⇒  Ruimtelijke en Cultuurhistorische Verkenning Batadorp

  1. Beeldkwaliteitplan Batadorp 2.0

Het college heeft op 16 december 2014 ingestemd met de nieuwe versie van het Beeldkwaliteitplan 2.0.

Klik hier ⇒  Beeldkwaliteitplan Batadorp 2.0

  1. Bestemmingsplan Batadorp e.o.

Door de gemeenteraad vastgesteld op 30 november 2015.

Klik hier ⇒  Ruimtelijke plannen Bestemmingsplannen Batadorp eo

Hieronder staat het voorontwerp. Beter toegankelijk dan het definitieve hierboven. Er is inhoudelijk nauwelijks verschil.
Klik hier ⇒  Bestemmingsplan Batadorp Toelichting en Regels (Voorontwerp)
Klik hier ⇒  Bestemmingsplan Batadorp Verbeelding (Voorontwerp)

  1. Welstandscriteria cultuurhistorisch waardevol Batadorp

Door de gemeenteraad vastgesteld op 30 november 2015.

Klik hier ⇒  Welstandscriteria Cultuurhistorisch Waardevol Batadorp

  1. Aanwijzing beschermd dorpsgezicht

Toelichting besluit aanwijzing beschermd dorpsgezicht Batadorp van 29 februari 2016.

Klik hier ⇒  Toelichting bij Besluit Aanwijzing Beschermd Dorpsgezicht Batadorp

Bijlage 4 is hieronder separaat weergegeven:

Waarderingskaart Ruimtelijke Hoofdstructuur