Menu Sluiten

Home

Website Bewonersoverleg Batadorp

Welkom op de website van Bewonersoverleg Batadorp

Het Bewonersoverleg Batadorp is een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “Stichting Bewonersoverleg Batadorp” met het KvK nummer: 56652909.

Header Batadorp Website 2

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Bewonersoverleg Batadorp is het handhaven en/of verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de wijk Batadorp 1). Hierbij gaat het om het behartigen van de algemene belangen 2) van de bewoners en van de wijk en niet om het behartigen van een specifiek belang van een individuele bewoner.

1) Eveneens in de directe omgeving van het Batadorp, dat in andere plangebieden ligt, zoals in Plangebied Bochtverbreding Beatrixkanaal en Wilhelminakanaal en in Plangebied Bedrijventerreinen Best, gedeelte Breeven.

2) Belangen waar de wijk voordelen van ondervindt, zoals het Breevenbos en de Natuurspeeltuin maar ook nadelen, zoals geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Unie de nieuwe privacywetgeving (de AVG) in werking getreden. Iedere vereniging, groot en klein, moet hieraan voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert en kan hoge boetes opleggen. De persoonsgegevens van betrokkenen die in onze administratie vastliggen, werden natuurlijk altijd al zorgvuldig behandeld en dat blijven we doen. Bij onderstaande privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. Mochten er na het lezen nog vragen zijn, graag contact opnemen met het bestuur.

Privacyverklaring Stichting Bewonersoverleg Batadorp

Artikel 1 (bedrijfsgegevens)

Stichting Bewonersoverleg Batadorp gevestigd in Best en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer KvK 56652909 en vertegenwoordigd door het Bestuur, hierna te noemen: BO Batadorp. Het contact-emailadres voor privacy gerelateerde vragen is: Info@batadorp.nl

Artikel 2 (persoonsgegevens)

BO Batadorp verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen en eventuele bewoners omdat deze personen bestuurslid zijn van onze stichting en / of als bewoner of als bestuurslid deelnemen aan bijeenkomsten die het BO Batadorp organiseert. De persoonsgegevens die binnen het BO Batadorp worden vastgelegd bestaan uit;

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Mailadres
  • Telefoonnummer

Artikel 3 (verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag)

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: “bestuursledenadministratie”, informatieverstrekking via bijvoorbeeld website, e-mail en app. De toestemming hiervoor wordt vrijelijk verleend op het moment dat men “bestuurslid” wordt van onze stichting dan wel bijeenkomsten bijwoont, daarmee wordt deze Privacyverklaring geaccepteerd. Voor foto’s van activiteiten zal geen afzonderlijke toestemming gevraagd worden. Deze wordt automatisch gegeven bij het aangaan van het lidmaatschap dan wel bijwonen van bijeenkomsten. Bij publicatie van foto’s zal BO Batadorp ten alle tijden rekening houden met de normen en waarden zoals die in acht worden genomen. Alle foto’s die worden gemaakt bij onze bijeenkomsten plaatsen wij alleen op onze website www.batadorp.nl  of incidenteel bij een artikel in de nieuwsbrief of in de lokale media. Mocht u onverhoopt bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto, dan kunt u dat aangeven en zullen we daar rekening mee houden en de desbetreffende foto verwijderen.

Zonder toestemming van de betrokkenen leden, worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen.  Indien u zich afmeldt bij ons als bestuurslid of als bewoner uit de wijk verhuist, worden alle gegevens verwijderd.